OFERTA
Proponujemy kursy jêzyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego dla ró¿nych grup wiekowych ....

           3252161547

   
 

SZKOLENIA DLA FIRM
Oferujemy szkolenia w zakresie jêzyków obcych dla wszystkich grup wiekowych o ró¿nym poziomie zaawansowania.

9199637946

   

KURSY W ANGLII
Zapraszamy do nauki jêzyka angielskiego w renomowanej szkole jêzykowej International Projects Centre (IPC) w Exeter w Anglii....

      Wiêcej

   

FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Szko³a Jêzyków Obcych ‘ENGLINK’ jest organizatorem i sponsorem Festiwalu Piosenki Angielskiej. Po raz pierwszy Festiwal odby³ siê w 2001

        deperition

   O NAS
 


 

     Szko³a Jêzyków Obcych „ENGLINK“ jest instytucj¹ szkoleniow¹ dzia³aj¹c¹ na rynku od 1995 roku. Oferujemy szkolenia w zakresie jêzyków obcych (jêzyk angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) dla wszystkich grup wiekowych o ró¿nym poziomie zaawansowania.
   Prowadzimy tak¿e szkolenia dla przedsiêbiorstw oraz osób prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹. Chcemy aby szkolenia by³y organizowane w sposób jaki Pañstwo oczekuj¹ i potrzebuj¹. Nie zapominamy równie¿ o tym, i¿ nauka powinna byæ Ÿród³em satysfakcji dla s³uchaczy, realizacj¹ ich osobistych celów i ambicji.
   Nasze bogate doœwiadczenie, dostosowanie formy pracy do potrzeb uczestników szkoleñ, nowoczesne techniki i skuteczne metody dydaktyczne s¹ gwarancj¹ jakoœci.
 

Ada i Paweł Pośnikowie

Szkoła Języków Obcych ‘ENGLINK’
Ada i Paweł Pośnikowie
ul. Bankowa 4
05-600 Grójec
tel/fax. (048) 664 28 07
tel. kom. 0 600 942 735, 0 601 986 199
7786366156.

e-mail: englink@englink.pl


ENGLINK © 2007